REGISTREER GRATIS

Registratie van uw boot zorgt ervoor dat u in geval van diefstal alle gegevens bij de hand hebt. V-trace weet welke informatie nodig is om uw boot snel terug te vinden. Registratie is gratis en u kunt uw gegevens altijd wijzigen.
Uw e-mailadres is tevens uw gebruikersnaam.

Naam boot
Type boot
E-mail adres

Ik ben al geregistreerd: inloggen Button_verder_roze.png

Houd mij op de hoogte

V-trace blijft innoveren voor een optimale veiligheid van uw boot. Volg de ontwikkelingen via onze nieuwsbrief, zodat u de voordelen van V-trace niet mist?

Algemene voorwaarden1. Toepasselijkheid


1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

'koper':
de natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van zijn of haar beroep of bedrijf die een contractuele relatie met V-trace.nl heeft of aangaat

'consument koper':
de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn of haar beroep of bedrijf die een contractuele relatie met V-trace.nl heeft of aangaat.

‘producten’:
het onderwerp van een of meerdere overeenkomsten tussen V-trace.nl en koper of    consument koper.


2. Reikwijdte:


1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van V-trace.nl .


3. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten:


1. Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan een potentiële koper of consument koper tot het doen van een aanbod. V-trace.nl is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door een potentiële koper c.q. consument koper geldt als een aanbod jegens V-trace.nl en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.
2. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.  
3. Een aanbod van een potentiële koper of consument koper als genoemd in artikel 3.1 wordt geacht te zijn gedaan indien een potentiële koper of consument koper de gevraagde gegevens heeft ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de internetsite van V-trace.nl en de desbetreffende data ("bestelformulier") aan V-trace.nl via elektronische weg verzonden en door V-trace.nl ontvangen zijn.
4. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de koper of consument koper via elektronische weg is verzonden.
5. Koper of consument koper en V-trace.nl komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 3.3 en 3.4 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van V-trace.nl gelden hierbij als bewijs van betaling en levering.
6. Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die op andere wijze dan in de websites worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. V-trace.nl garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.


4. Prijzen:


1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief de geldende omzetbelasting.
2. De koper of consument koper is de prijs verschuldigd die V-trace.nl in haar
bevestiging conform artikel 3.4 van deze voorwaarden aan haar heeft meegedeeld. Kennelijke manipulatie-)fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door V-trace.nl worden gecorrigeerd.
3. Bezorgkosten zijn niet bij de prijs inbegrepen. Voor bezorging buiten Nederland gelden  speciale tarieven. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden met betrekking tot de bezorgmethode en de daaraan verbonden kosten. Dit wordt duidelijk aan de koper of consument koper meegedeeld en zijn voor diens/haar rekening.
4. Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de   bestelling en de uitvoering daarvan, wordt de koper of consument koper van de prijsstijging op de hoogte gesteld. De koper of consument koper kan de bestelling dan annuleren, dan wel de overkomst ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van deze prijsverhoging door V-trace.nl.nl. Bij prijsverhogingen die worden doorgevoerd nadat de koopovereenkomst tot stand is gekomen, wordt het bestelde product tegen de overeengekomen prijs geleverd.


5. Betaling:


1. Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald:
  - Overboeking
  - Remboursbetaling
  - Ideal
V-trace.nl kan deze betalingsmogelijkheden wijzigen of uitbreiden. Informatie hierover zal kenbaar worden gemaakt via de internetsite.
2. Alle bestellingen dienen door de koper of consument koper bij vooruitbetaling te worden gedaan. Alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden kan de koper of consument koper geen enkel recht doen gelden op uitvoering van de desbetreffende bestelling of het desbetreffende verzoek tot verlening van diensten. V-trace.nl hanteert de besteldatum als betalingsdatum op het afschrift van zowel de stortingen als de Ideal betalingen of andere betalingen. V-trace.nl draagt en aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid ter zake van de betaalwijze door de koper of consument koper.
3. Zodra de koper of consument koper kiest voor overboeking of rembours worden de producten verstuurd met TNT business pakket post of DPD. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de koper of consument koper.
4. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat de door de koper of consument koper verrichte betaling is ingetrokken, resulteert dit in een direct opeisbare vordering van V-trace.nl op de koper of consument koper.
5. In geval van niet tijdige betaling is V-trace.nl bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de koper  of consument koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en ((buiten)gerechtelijke)kosten daaronder begrepen.


6. Levering en leveringstijd:


1. Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd en/of geïnstalleerd. In beginsel streeft V-trace.nl ernaar om bestellingen binnen 3 werkdagen na bestelling te verzenden. De uiterste leveringstermijn is 30 dagen, tenzij anders overeengekomen. V-trace.nl kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Indien niet binnen 30 dagen geleverd kan worden, stelt V-trace.nl de koper of consument koper hiervan tijdig op de hoogte en biedt deze de mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden of een nieuwe levertijd overeen te komen.
Bij ontbinding wordt het betaalde bedrag zo snel mogelijk teruggestort, uiterlijk binnen 30 dagen na de ontbinding.
2. Indien een product, dat tijdelijk niet op voorraad is, door de koper of consument koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. V-trace.nl streeft ernaar vertragingen binnen 2 werkdagen na bestelling per e-mail aan de koper of consument koper te melden.
3. Leveringen vinden plaats op het door de koper of consument koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.
4. Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende nader te bepalen voorwaarden gelden.
5. Indien de levering in gedeelten geschiedt, dan heeft V-trace.nl het recht iedere levering als een afzonderlijke transactie te beschouwen.
6. De koper of consument koper is verplicht het gekochte binnen de overeengekomen termijn af te nemen. Bij gebreke daarvan is V-trace.nl gerechtigd, op grond van het bepaalde in artikel 6:60 Burgerlijk Wetboek, te vorderen dat V-trace.nl van de verbintenis tot levering van de overeengekomen producten wordt bevrijd, dan wel om zonder voorafgaande ingebrekestelling betaling van de koopprijs van het niet afgenomen gedeelte te vorderen.


7. Gebreken en Klachttermijn:


1. De koper of consument koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Klachten van koper of consument koper, die betrekking hebben op gebreken aan het product of de levering, die uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door de koper of consument koper binnen 4 dagen na levering op elektronische wijze aan V-trace.nl ter kennisgeving worden gebracht.


8. Afkoelperiode en Herroeping:


1. De consument koper kan binnen 7 werkdagen na aflevering van het product zonder boete en zonder opgaaf van redenen zijn herroepingsrecht uitoefenen. Van dit herroepingsrecht zijn uitgezonderd producten en diensten welke specifiek voor de betreffende klant zijn geproduceerd, alsmede software of andere producten waarvan de verzegeling verbroken is of software, of simkaart waarvoor een bindende productregistratie is uitgevoerd. Alleen wanneer het product en de verpakking in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeren, kan er na overleg met V-trace.nl aanspraak gemaakt worden op het herroepingsrecht. Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending.
2. In geval van ontbinding is de consument koper verplicht het ontvangen product binnen 7 werkdagen na de ontbinding aan V-trace.nl, geheel ongebruikt, terug te zenden in de staat waarin de consument koper het product heeft ontvangen. De kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van de consument koper.
3. Indien de consument koper van het herroepingsrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt V-trace.nl binnen 30 dagen zorg voor terugbetaling van het door de consument koper aan V-trace.nl betaalde middels een bank- of giro overschrijving.
4. V-trace.nl is nimmer aansprakelijk voor enige schade -diefstal of verlies daaronder begrepen- die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat.9. Eigendomsvoorbehoud:


1. Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas op de koper of consument koper over, nadat deze al hetgeen hij uit hoofde van enige overeenkomst met V-trace.nl aan V-trace.nl of door haar aangewezen leveranciers is verschuldigd volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele met betrekking tot de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.
2. De koper  of consument koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.


10. Garantie en Aansprakelijkheid:


1. In beginsel geldt voor door V-trace.nl geleverde producten de garantie zoals deze door de fabrikant  van het desbetreffende artikel wordt vastgesteld. Indien de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst beantwoord, dan dient de koper of consument koper binnen een termijn van 2 maanden na ontdekking hiervan, V-trace.nl in kennis te stellen. Consument kopers komen de rechten toe zoals die in Boek 7, titel 1, afdelingen 1 - 7 BW zijn opgenomen.
2. V-trace.nl is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper of consument koper of derden, tenzij er aan haar kant sprake is van opzet of grove schuld. V-trace.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor gevolg- of bedrijfsschade, letselschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
3. Indien V-trace.nl om welke reden dan ook gehouden is enige schade te vergoeden dan zal die vergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
4. Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie in de volgende gevallen:
  - indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd;
  - indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties  die niet met toestemming van V-trace.nl zijn verricht;
  - indien de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt;
  - indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
  - indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.
5. De koper of consument koper is gehouden V-trace.nl te vrijwaren van enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen V-trace.nl zouden kunnen doen gelden, voor zover de wet zich er niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de koper of consument koper dienen te komen.
6. Het is mogelijk dat V-trace.nl op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. V-trace.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik daarvan.
7. De inhoud van de website, alsmede de inhoud van alle andere uitingen van V-trace.nl op internet, is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. V-trace.nl kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of inhoud van die informatie. V-trace.nl is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten, onjuistheden, misverstanden, vertragingen of het niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander (elektronisch) communicatiemiddel in het verkeer tussen de koper of consument koper en V-trace.nl, dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie. V-trace.nl sluit voorts iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de door haar gegeven adviezen en antwoorden op vragen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld.  
8. De werking van het product is mede afhankelijk van infrastructuren zoals GPS, GSM- en internetverbinding die buiten de invloedssfeer van V-trace.nl vallen. V-trace.nl is niet aansprakelijk voor het deugdelijk en ongestoord functioneren van deze infrastructuren en de gebruikte randapparatuur of voor uitval of onbereikbaarheid van of storingen in haar systeem, noch voor de gevolgen hiervan.
9. V-trace.nl is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door al dan niet tijdelijke niet-beschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van de website wegens onderhoud of anderszins.
10. V-trace.nl is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van het product door de koper of consument koper en de koper of consument koper vrijwaart V-trace.nl voor alle (rechts)vorderingen van derden zowel ter zake van het voeren van gerechtelijke procedures als ter zake van vorderingen tot schadevergoeding.
11. De koper of consument koper zal het product niet gebruiken om strafbare feiten en/of onrechtmatige daden te plegen of om derden schade toe te brengen en koper of consument koper vrijwaart V-trace.nl ter zake.
12. Bij misbruik met een product behoudt V-trace.nl te allen tijde het recht de bijbehorende SIM-kaart / product te blokkeren.


11. Overmacht


1. In geval van overmacht is V-trace.nl niet gehouden haar verplichtingen jegens de koper of consument koper na te komen. V-trace.nl is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.
2. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper of consument koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (communicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite, niet of niet-tijdige levering van leveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.


12. SIM-kaart


1. Standaard levert V-trace.nl haar producten af met een prepaid SIM-kaart. Indien niet binnen 6 maanden wordt opgewaardeerd, vervalt de bruikbaarheid van de SIM-kaart en daarmee de gebruiksfunctie van het product.
2. Via V-trace.nl kan eventueel een nieuwe SIM-kaart worden besteld om het product weer te gebruiken. Aan een nieuwe SIM-kaart zijn kosten verbonden.
3. Koper of consument koper is vrij om een provider te kiezen. Niet elke provider of SIM-kaart is echter bruikbaar. V-trace.nl is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor de keuze van een provider of SIM-kaart door de koper of consument koper, noch voor de mogelijke gevolgen of schade die de keuze van een provider of SIM-kaart met zich meebrengt.
4. V-trace.nl kan bij wijze van optie M2M datakaarten leveren. Hiervoor gelden afwijkende voorwaarden die te raadplegen zijn op www.tracktrace.net/overeenkomst.pdf of op te vragen zijn per email op info@tracktrace.net.


13. Intellectuele eigendom


1. De koper of consument koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of de internetsite berusten bij V-trace.nl, haar leveranciers of andere rechthebbenden.
2. Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.
3. Het is de koper of consument koper verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, als bijvoorbeeld verveelvoudiging zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van V-trace.nl, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.


14. Persoonsgegevens


1. V-trace.nl zal de persoonsgegevens van de koper of consument koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
2. Persoonsgegevens worden zorgvuldig en vertrouwelijke behandeld.
3. Bij het plaatsen van een bestelling geeft de koper of consument koper zijn gegevens op. Deze gegevens zijn nodig om de bestelling te bevestigen en te verzenden, betalingen te controleren en  bestellingen te bezorgen, maar ook voor een goede service. Tevens kunnen de gegevens gebruikt worden om de koper of consument koper te informeren over producten en diensten van V-trace.nl.


15. Toepasselijk recht en bevoegde rechter


1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
3. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen en overeenkomsten van worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Leeuwarden, tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.


16. Slotbepalingen


1. V-trace.nl is gevestigd te  en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Leeuwarden onder nr. Het BTW-nummer is NL 8193.19.685 B01 . Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze voorwaarden te zenden aan info@v-trace.nl.
2. V-trace.nl streeft ernaar om ontvangen berichten binnen 5 werkdagen te beantwoorden.

Algemene Voorwaarden V-trace.nl.
Gedeponeerd bij KvK Leeuwarden, 2012